Systém náležité péče - zákon o dřevě

JIŽ OD ROKU 2014 ZAVÁDÍME FIRMÁM SYSTÉMY NÁLEŽITÉ PÉČE!!!

Zákonný předpis (zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh) účinný od 1. 9. 2013 vyžaduje po hospodářských subjektech uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh vedení tzv. systému náležité péče. Tento systém musí vést všechny hospodářské subjekty (fyzické i právnické osoby) v České republice a v rámci Moravskoslezského kraje jsou jich řádově tisíce. Tato povinnost se netýká pouze vlastníků lesů, ale také vlastníků všech druhů nelesních pozemků, kteří vyprodukují a uvedou na trh (prodají nebo darují) dřevní hmotu.

Hospodářský subjekt může za základ systému náležité péče využít lesní hospodářský plán (LHP) nebo protokolem převzatou lesní hospodářskou osnovu (LHO) a navazující lesní hospodářskou evidenci doplněnou o údaje uvedené v čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Jak je z výše uvedeného zřejmé, tak LHP (LHO) je pouze základem a vlastníci lesů mají povinnost zpracovat systém náležité péče také!!!

Některé povinnosti hospodářských subjektů

- Uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh se zakazuje.

- Hospodářské subjekty při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh vykonávají náležitou péči. Za tímto účelem použijí rámec postupů a opatření vymezený v článku 6 (dále jen „systém náležité péče“).

- Každý hospodářský subjekt udržuje a pravidelně hodnotí svůj vlastní systém náležité péče, který používá, s výjimkou situace, kdy hospodářský subjekt využívá systém náležité péče zavedený kontrolní organizací uvedenou v článku 8. Jako základ systému náležité péče lze využít stávající vnitrostátní systém dohledu podle vnitrostátního práva a případné dobrovolné správní systémy, které splňují požadavky stanovené tímto nařízením.

 

Přesná specifikace vybraných pojmů, kterými se rozumí:

„dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze, s výjimkou dřevařských výrobků či součástí takových výrobků, které byly vyrobeny ze dřeva nebo dřevařských výrobků, které již dokončily svůj cyklus použitelnosti a byly by jinak odstraněny jako odpad, ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech

„uváděním na trh“ bez ohledu na využitý prodejní postup jakékoliv dodávání dřeva a dřevařských výrobků poprvé na vnitřní trh, za účelem distribuce nebo použití v průběhu obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo bezplatně. To rovněž zahrnuje dodávku prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku, jak je definován ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku ( 3 ). Dodávání dřevařských výrobků získaných ze dřeva nebo z dřevařských výrobků, které již byly uvedeny na trh, na vnitřní trh se za „uvádění na trh“ nepovažuje;

„hospodářským subjektem“ každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh;

„nezákonně vytěženým“ dřevo vytěžené v rozporu s použitelnými právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva;

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Hospodářský subjekt se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací

a) nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém náležité péče,

b) při kontrole nebo na vyžádání nepředloží požadované dokumenty nebo záznamy k systému náležité péče, nebo je předloží neúplné, nebo

c) uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva.

 

Legislativa:

zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

- vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh